سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مه لقا رضایی – گروه زمین شناسی – دانشگاه تبریز
شهلا آلچالان – گروه زمین شناسی – دانشگاه تبریز
رباب حاجی علی اوغلی – گروه زمین شناسی – دانشگاه تبریز
محسن موذن – گروه زمین شناسی – دانشگاه تبریز

چکیده:

ناحیه چالدران بخشی از زون افیولیتی شمال غرب کشور را تشکیل میدهد که در مطالعات زمینشناسی ایران از آن بهعنوان افیولیتهای خوی- ماکو یاد شده است. در طی مطالعات ژئوشیمیایی که قبلاً بر روی سریهای مافیک و اپیکلاستیتهای این مجموعه صورت گرفته، گسترش پوسته اقیانوسی در پشته میان اقیانوسی (MORB) و یک زون فرورانش درون اقیانوسی در حوضه خوی- چالدران معرفی شده است. در این پژوهش برای تعیین محیط ژئوتکتونیکی پریدوتیتهای چالدران، شیمی کانیهای اولیه (اسپینل، الیوین وپیروکسن) مورد بررسی قرار گرفته است. این پریدوتیتها از نوع هارزبورژیتهای کلینوپیروکسندار و لرزولیت- ها هستند، که به درجات مختلف سرپانتینی شدهاند. هارزبورژیتهای این منطقه دارای اسپینلهای فقیر از CR وغنی ازشده ازA1 هستند. با توجه به بررسیهای ژئوشیمیایی با استفاده از دادههای میکروپروب، این نتیجه حاصل میشود که پریدوتیتهای چالدران در یک حوضه اقیانوسی عمیق (Abyssal) مربوط به پشته میان اقیانوسی به وجودآمده اند