سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین همایش ملی زمین شناسی اقتصادی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

منصور عادل پور – دانشگاه شهید بهشتی
ایرج رساء – دانشگاه شهید بهشتی
فریبرز مسعودی – دانشگاه شهید بهشتی
مسعود حسینی – شرکت مهندسین مشاور زرناب اکتشاف

چکیده:

سن گهای ولکانیکی م سدار محدوده مس گرماب در قالب برگه زمی نشناسی ۱:۱۰۰٫۰۰۰ آبیز و زون شرق ایران واقع شده است. بر اساس مطالعات پتروگرافی و ژئوشیمی صورت گرفته در محدوده مورد بررسی عناصر اصلی نمون ههای برداشتشده، ترکیبی از آندزیت، آندزیت- بازالت، بازالت و پیروکلاستیک شامل انواع تو فها از جمله کریستال ویتریک توف، کریستال لیتیک توف و … را نشان م یدهند. غالب ترین بافت در این ولکانیک ها بافت پورفیری ( با فنوکریس ت هایپلاژیوکلاز) و بافت ولکانوکلاستیک م یباشد. سنگ های منطقه ماهیتی آلکالن تا سا ب آلکالن نشان م ی دهند . به نظرم یرسد ماهیت این سن گها آلکالن بوده که بعداً در اثر دگرسانی و یا اختلاط ماگمایی و یا آلودگی با سن گهای پوست های به سمت سا بآلکالن سوق پیدا کرده است. بر اساس مطالعات انجام شده کانی های کالکوسیت ، کولیت ، دیژنیت وبورنیت پاراژنز کانیسازی را تشکیل میدهند و آزوریت، مالاکیت، اکسید و هیدروکسیدهای آهن محصولات ثانویه کانیسازی هستند. کان ههای مس با سنگ میزبان آندزیت و آندزیت – بازالت بصورت سولفیدی شامل کان ی هایکالکوسیت، دیژنیت، کولیت، بورنیت، کالکوپیریت و کانی های فسفاته مس، کان ی های کربناته شامل مالاکیت و آزوریت م یباشد. در این تیپ از کانسارسازی، کانی کالکوسیت نسبت به دیگر کان هها فراوانی بیشتری دارد. با توجه بهشواهد موجود، احتمالاً کان یسازی مس همراه با ولکانیسم زیردریایی بوجود آمده است. در اینصورت برای پ ی جو یی واکتشاف کان یسازی، اف قهای خاصی از سن گهای ولکانیکی بایستی هدف مطالعات اکتشافی قرار گیرند.