سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین همایش ملی دستاوردهای جدید علمی در توسعه ورزش و تربیت بدنی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

رضوان دادخواه – دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان، باشگاه پژوهشگران جوان، اصاهان، ا

چکیده:

هدف اصلی این پژوهش بررسی میزان کاربرد الگوی سایبرنتیک مؤلفه های )کنترل و تصمیم گیری( در ادارات تربیت بدنی استان اصفهان بود این پژوهش، از نوع کاربردی بود و جامعه ی آماری شامل ۲۵۰ نفر از کارکناناداره کل تربیت بدنی استان اصفهان در سال تحصیلی ۱۳۹۰ بود که از این تعداد، ۱۱۱ نفر با استفاده از روش نمونه گیری طبقه ای تصادفی و به روش متناسب با حجم انتخاب شدند. ابزار جمع آوری داده ها ، پرسشنامه ی الگوی سایبرنتیک ۱۵ سؤال بسته پاسخ بر اساس مقیاس درجه بندی لیکرت با ضریب پایایی ۰/۸۸و پرسشنامه ی بود . تجزیه و تحلیل داده ها بر اساس آمار استنباطی )آزمون هتلینگ( انجام شد و وضعیت توزیع آزمودنی ها با استفاده از آزمون کلموگروف اسمیرنوف طبیعی بود و تجانس واریانس نیز برقرار بود. سطح معناداری داری در این تحقیق در نظر گرفته شد. یافته های پژوهش نشان داد؛ اداره کل تربیت بدنی استان اصفهان در میزان استفاده از دو مؤلفه ی کنترل و تصمیم گیری الگوی سایبرنتیک در سازماندهی فعالیت های خود ، از جایگاه نسبتا مناسبی برخوردار است