سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی اشتغال دانش آموختگان بخش کشاورزی و منابع طبیعی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مسعود سامیان – دانشجوی کارشناسی ارشد توسعه روستایی

چکیده:

یکی از راه کارهایی که درروند اشتغال زایی جوامع حائز اهمیت فراوانی است توسعه کارافرینی است که درصورت شناسایی ابعاد و زمینه های آن می تواند بطور موثری به پیشبرد اهداف توسعه پایدار کشاورزی کمک کند کارافرینی فرایندی استکته طی آن تغییراتدرنظام اقتصادی از طریق نوآوری های افرادی که به فرصت های اقتصادی واکنش نشان میدهند رخ داده این امر باعث رشدفردی و اجتماعی می گردد این درحالی است که وضعیت کشور نشان دهنده زمینه انواع فعالیت های دربخش کشاورزی بوده تا جایی که درایران کشاورزی به عنوان محور توسعه قرارگرفته است و بخش اعظمی از تولیدناخالص ملی متعلق به بخش کشاورزی است از انجا که دانشگاه ها به عنوان متولیان اصلی پرورش نیروهای متخصص جامعه نقش کلیدی و تعیین کننده درتوسعه کارافرینی و پرورش ویژگیهای شخصیتی کارافرینانه دردانشجویان دارند دراین پژوهش به ارزیابی و مقایسه ویژگیهای شخصیتی کارافرینانه دانش اموختگان کشاورزی دانشگاه شهرستان همدان پرداخته شده است برای این منظور از روش پیمایشی استفاده شده و داده ها با کمک پرسشنامه و مصاحبه جمع آوری گردیده اند.