سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سعید شعبانلو – دکتری هیدرولوژی ومنابع آب دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه
فرهاد دادفر – کارشناس ارشد مهندسی کشاورزی آبیاری و زهکشی

چکیده:

با توجه به سیل خیز بودن حوضه گرگان رود شناسایی مناطق سیل خیز امری ضروری است این تحقیق ارائه روشی است که با استفاده از مدلهای هیدرولوژی مناطق خطرساز و سیل خیز را در داخل حوضه تعیین نموده و به عبارتی شدت سیل خیزی را در هریک از زیرحوضه ها و یا واحدهای هیدرولوژیکی اولویت بندی نماید. ابتدا این حوضه را در محیط سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS با استفاده از نرم افزار ArcHydro به ۹ زیرحوضهتقسیم شد سپس خصوصیات فیزیکی حوضه و زیرحوضه ها با استفاده از نرم افزار Hec-Geo HMS تعیین گردید با تعیین داده های مورد نیاز هیدروگراف سیل طراحی برای هریک از زیرحوضه ها و کل حوضه از طریق اجرای مدل HecHMS بدست آمد. با مدنظر قرار دادن دبی ا وج زیرحوضه ها و براسا س تعریفی که برای شاخص سیل خیزی دراین تحقیق پیشنهاد شده است در هر بار اجرای مدل به تفکیک اثر هریک از زیرحوضه ها از روندیابی داخل حوضه حذف و مقدار دبی خروجی حوضه بدون مشارکت زیرحوضه مربوطه محاسبه گردید.