سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی تربیت بدنی و علوم ورزشی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

چکیده:

هدف از پژوهش حاضر، بررسی میزان شیوع آسیب های ورزشی بین دانش اموزان دختر هنرستان تربیت بدنی استان قم در هنرستان تربیت بدنی بوده است. در این تحقیق ۶۸ نفر دختر (میانگین و انحراف استاندارد) سن ۳/۱۳±۱۶/۷۷، قد ۶/۴+۱۶۲/۹۶ سانتیمتر، وزن ۱۵/۳۱±۵۶/۸۴ کیلوگرم با شاخص توده بدنی ۲۰ به شکل غیر تصادفی مورد مطالعه قرار گرفتند. اطلاعات مربوط به آسیب توسط پرسشنامه جمع آوری شد و برای نشان دادن متغیرها از آمار توصیفی (فراوانی، میانگین، انحراف استاندارد و …) مورد استفاده گردید. در مجموع تعداد ۵۹ آسیب ثبت گردید، آسیب های رخ داده در کلاس های عملی در بین آمودن های ۷۹/۵ درصد و مسابقات با ۲۳/۶ درصد و فوق برنامه ۶/۸ درصد بوده است و معلوم گردید کلاس های عملی در بین آمودنیها با ۷۹/۵ درصد بیشترین تعداد آسب دیدگی را داشته است. در مجموع در اندام فوقانی با ۶۵/۹ درصد، در اندام تحتانی با ۵۰ درصد، در تنه با ۱۱/۴ درصد و در سر و صورت با ۶/۸ درصد بیشترین تعداد آسیب دیدگی را داشتند و بیشترین آسیب دیدگی در رشته والیبال در ناحیه انگشتان دست رخ داده است. الگویی متنوع شیوع آسیب در بین دانش آموزان هنرتان تربیت بدنی که در ارتباط با واحدهای عملی آنان و برخی از عوامل خطر زای مؤثر دیگر است، می تواند دانش آموزان را دچار مخاطرات جدی نماید. بنابراین نیازمند بازنگری دربرنامه ریزی، تنظیم و اجرای دروس به منظور حذف ریسک فاکتورهای خارجی از محیط فعالیت های ورزشی آموزشی آنان است.