سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش گردشگری و توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۲۷

نویسنده(ها):

سید مناف هاشمی – پژوهشگر دکتری شهرسازی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
محمد رضا قربانی پارام – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند
هادی محمودی نژاد – پژوهشگر دکتری معماری دانشگاه تربیت مدرس
امید احدیان – دانش آموخته مهندسی شهرسازی دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان، باشگاه

چکیده:

در عصر جهانی شدن، با گسترش ارتباطات و تمایل گردشگران به مسافرت به مناطق گردشگری هدف از یک طرف و از سوی دیگر، دستیابی به توسعه پایدار در راستای بهبود معیشت پایدار و افزایش تولید ناخالص ملی تلاش می شود تا امکان جلب و نگهداشت گردشگران خاصه در مناطق روستایی هدف به بیشینه ممکن برسد. بر این اساس در تحقیق حاضر به بررسی راهکارها ومکانیسمهای توسعه روستایی با تاکید بر گردشگری در مناطق هدف پرداخته شده است. روش تحقیق حاضر توصیفی و تحلیلیاست که که از روش پیمایشی برای بررسی فرضیات استفاده شده است. بر این اساس، طبق فرمول کوکران پرسشنامه ای در حجم گردشگری ۲۰۰ نفر تدارک دیده شد و توزیع و تجمیع گردید. یافته های تحقیق نشان می دهد که سطح رضایت گردشگران در ماسوله از خدمات ارائه شده محلی، در سطح نسبی است و لازم است تا راهکارهایی در راستای توسعه پایدار گردشگری در ماسوله برداشته شود که به تفصیل اشاره شده است