سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دهمین کنفرانس سیستم های فازی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

عبدالباقی قادرزاده –
بهروز مینایی –

چکیده:

سرویس های جستجوی فعلی تنها از تعداد رخداد کلمات کلیدی پرسمان ها در اسناد برای پیدا کردن اسناد مربوط استفاده می کنند. آنها نوعاً هیچ کاری یا تحلیلی موضوعی بر روی پرسمان ها با استفاده از منابع موجود انجام نمی دهند و از چگونگی تغییرات در پرسمان ها در طول زمان توسط کاربران بهره نمی برند. مجموعه ای از تکنیک ها و معیارها وجود دارد تا بتوان تحلیلی بر روی آرشیوهای پرسما نها داشت و سپس تمایل به تغییرات و همچنین الگوهای موجود در سیلان پرسما نها را شناسایی کرد. در این مقاله روش هایی برای دسته بندی دستی و همچنین دسته بندی اتوماتیک پرسمان ها معرفی می شوند. برای استفاده از این دست هبندی ها برای دو نوع از کاربران، تحلیلی بر الگوهای رفتاری و اطلاعات زمینه آنها در محاوره با موتور جستجو انجام می شود. سپس بر پایه اطلاعاتی که به دست می آید میزان تعلق پرسمان های آنها به هر کدام از گروه های موضوعی سنجیده شده و سپس یک مدل دسته بندی با استفاده از روش تحلیل ممیزی با رویکرد فازی معرفی می کنیم که میزان تاثیر اطلاعات به دست آمده از تحلیل کاربران و تحلیل پرسمان ها بر درجه تعلق آنها به گروه های موضوعی را مدل می کند. از این طریق میزان تعلق هر پرسمان را با توجه به ویژگ یهای پرسما نها و همچنین کاربرانی که آن پرسما نها را ارائه داده اند، محاسبه کنیم