سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

نسیم نیک زاد – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
محمدعلی سحری – استاد دانشگاه تربیت مدرس
مهرداد قوامی – دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
زهرا پیراوی ونک – استادیار

چکیده:

پنج رقم زیتون زرد فیشمی – آسکولانا – آمیگدالولیا و کنسروالیا برداشت شده از مزرعه فدک درایران از جهت شاخصهای درصد روغن وزن میوه وزنگوشت میوه تست وزن گوشت به هسته درمیوه خام و میزان افت روغنی در مراحل پنجگانه فراوری کنسرو کردن خام قلیایی آبشویی تخمیر و پاستوریزاسیون مورد بررسی قرارگرفت نتایج نشان داد که میزان روغن در ارقام آسکولانا و آمیگدالولیا بیشتر از بقیه و نیز نسبت وزن گوشت به هسته در رقم کنسروالیا بیشتر از بقیه ارقام است همچنین نتایج نشان داد که میزان افت روغن درمراحل پنجگانه فراوری کنسرو کردن بهترتیب درآسکولانان و آمیگدالولیا بیشتر بوده است لذا توصیه می شود دو رقم آسکولانا و آمیگدالولیا برای روغنکشی و رقم کنسروالیا برای کنسرو کردن مورد استفاده قرارگیرد.