سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنفرانس ملی و سومین کنفرانس بین المللی یادگیری و آموزش الکترونیک

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

علی باختری – دانش آموخته مدیریت فناوری اطلاعات دانشگاه شهید بهشتی
غلامعلی طبرسا – دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه شهید بهشتی

چکیده:

در سالیان اخیر، فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT)، بیشترین تاثیر را در حیات بشر داشته است. سازمان ها با نیازهای جدیدی در بخش نیروی انسانی روبرو بوده و الگوهای آموزش سنتی نیز به طور کامل پاسخگوی این نیازها و شرایط خاص برخی از آنها نیست. یکی از راه حل های موجود، استفاده از نظام آموزش از راه دور و به ویژه آموزش الکترونیکی است. آموزش الکترونیکی مجموعه وسیعی از نرم افزار های کاربردی و روش های آموزشی مبتنی بر رایانه، آموزش مبتنی بر وب، کلاس های درس مجازی و غیره است. در این تحقیق ابتدا ۱۵ عامل موثر در رضایت مندی کارکنان دولت بر اساس ادبیان تحقیق تعیین شده است. سپس با طراحی ابزار پرسشنامه نظرات ۲۱۰ نفر از جامعه آماری جهع آوری گردید. به کمک تحلیل عاملی اکتشافی در ۱۵ عامل ابتدایی در هم ادغام شده و ۹ عامل جدیدی مرتبط با رضایت مندی کارکنان دولیت از سیستم اموزش الکترونیکی معین گردید. این عوامل مورد تحلیل عاملی تاییدی قرار گرفت و نتایج تحقیق نشان داد که در سطح یک درصد کلیه روابط عوامل مذکور با رضایت مندی کارکنان دولت از سیستم اموزش الکترونیکیمثبت و معنادار میباشد. در نهایت پیشنهادهایی برای افزایش میزان رضایتمندی از این سیستم و تحقیقات آتی ارائه شده است.