سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

احسان قائم مقامی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه زنجان
مرتضی موحدی فاضل – استادیار گروه گیاه پزشکی دانشگاه زنجان
علیرضا واعظی – استادیار گروه خاکشناسی دانشگاه زنجان
فرید شکاری – استادیار گروه زراعت دانشگاه زنجان

چکیده:

دراین پژوهش میزان جذب فسفر توسط گندم تحت تأثیر تغذیه سن گندم در کشت هیدروپونیک در سال ۱۳۸۹ ارزیابی گردید. بدین منظور سن های زمستان گذران و نسل جدید با تراکم های صفر، یک، دو و سه عدد در دو مرحله پنجه زنی و ساقه دهی روی گندم قرارگرفتند. این آزمایش برای سن های زمستان گذران و نسل جدید انجام گردید. نتایج بیانگر اثر معنی دار مرحله فنولوژیکی (p<0.001) و اثرات متقابل مراحل فنولوژیکی و تراکم (p<0.02) برمیزان جذب فسفر توسط گندم برای حشرات نسل زمستان گذران می باشد. البته حشرات نسل جدید صرفاً درمرحله فنولوژیکی برمیزان جذب فسفر تأثیر معنی دار داشتند (p<0.001). سایر پارامترها تأثیر معنی داری برمیزان جذب فسفر نداشتند.