سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

عاطفه قانع فرد جهرمی – دانشجوی کارشناسی ارشد رسوب شناسی و سنگ شناسی رسوبی، دانشگاه آزاد اسلا
حمیدرضا پیروان – استادیار پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری کشور
امیر حسین چرخابی – دانشیار بازنشسته پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری کشور

چکیده:

سازندهای مارنی ایران بر حسب میزان و نوع مواد تشکیل دهنده آنها دارای اشکال و شدت های مختلف فرسایش بوده و به همین دلیل رسوب زیادی را تولید می کنند. با توجه به این که مارن ه ای حوزه های آبخیز کشور و شهرستان جهرم از نظر خصوصیات فیزیکی ، شیمیایی و ژئوشیمیایی متفاوت می باشند و این عوامل می توانند بر شدت و نوع فرسایش تاثیر داشته باشند، در این تحقیق سعی شده است عوامل مؤثر در فرسایش و رسوب زا ئی اراضی مارنی شناسایی و همچنین با اندازه گیری مستقیم رواناب و رسوب دهی به کمک شبیه ساز باران قابل حمل با سطح بارش ۲۵cm× ۲۵cm ، ارتباط بین ویژگی های فیزیکوشیمیایی و رسوبدهی آنها را تعیین کرد. در این مطالعه، ابتدا نقشه های سنگ شناسی، اقلیم و شیب تهیه گردید و سپس سه نقشه تهیه شده از طریق نرم افزار GIS، در محیط Arc Map تلفیق شده و تعداد ۱۲ واحد کاری بر روی نقشه واحد کاری مشخص گردید. بر اساس نقشه واحد کاری بدست آمده، آزمایش باران ساز با استفاده از شبیه ساز باران در شدت ۱۶,۶۲ میلی متر برساعت ، ۴۷ نمونه با در نظر گرفتن حداقل ۳ تکرار، برداشت گردید. پس ازانجام آزمایشات شبیهساز باران، بیشترین میزان ضریب رواناب در سازند های مختلف، در سازند رازک و کمترین آن مربوط به بخش مول سازند گچساران می باشد و بیشترین میزان تولید رسوب در سازند های مختلف، مربوط به سازند آغاجاری و کمترین آن مربوط به بخش مول سازند گچساران است.