سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

علیرضا فرخ – دانشجوی دکترای فیزیولوژی گیاهی آکادمی ملی علوم جمهوری آذربایجان- انس
مسعود کاوسی – عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات برنج کشور
تیمور رضوی پور – عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات برنج کشور
مجتبی رضایی – عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات برنج کشور

چکیده:

به منظور بررسی تاثیر کودهای نیتروژن و پتاسیم روی عملکرد راتون برنج (هاشمی)، آزمایشی بصورت فاکتوریل در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با سطوح ۰، ۵۰ ، ۱۰۰ و ۱۵۰ کیلوگرم نیتروژن از منبع اوره و ۰ و ۱۰۰ کیلوگرم از منبع کلرورپتاسیم، جمعاً به تعداد ۸ تیمار در ۳ تکرار در سه قطعه آزمایشی در استان گیلان (یک قطعه آزمایشی در منطقه آستانه اشرفیه و دو قطعه آزمایشی در منطقه املش) در سال زراعی ۱۳۸۳ به اجراء درآمد. نتایج نشان داد که مصرف نیتروژن در افزایش عملکرد راتون برنج (هاشمی) در قطعات آزمایشی اول و دوم منطقه املش بترتیب در سطوح احتمال ۵% و ۱% معنی دار است. پتاسیم در قطعه آزمایشی منطقه آستانه اشرفیه دارای تاثیر معنی داری در سطح احتمال ۱% می باشد. همچنین اثر متقابل نیتروژن و پتاسیم در قطعه آزمایشی دوم منطقه املش در سطح احتمال ۱% معنی دار می باشد . تیمار N100K100 دارای بیشترین عملکرد و کمترین عملکرد مربوط به تیمار شاهد در هر سه قطعه آزمایشی م یباشد