سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

علیرضا معظمی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان، باشگاه پژوهشگران جوان، زنجان، ایرا
علی فتحی – کارشناس ارشد ژئوتکنیک، شرکت آب منطق های زنجان

چکیده:

جهت طراحی بهینه سدهای خاکی، شناخت خصوصیات ساختگاه آن اعم از زمینشناسی و ژئوتکنیک و همچنین آگاهی ازرفتار سنگ بستر به لحاظ باربری و نحوه عملکرد تغییرشک لپذیری و نفوذپذیری سنگ حین تغییرات رطوبت و اعمال بارهایدینامیکی و غیره، امری اجتنا بناپذیر است. هنگامی که بستر سنگی ساختگاه سد متشکل از مصالح با رفتارهای غیرعادی و نامشخص باشد، بررسی رفتار این مصالح در برابر عوامل فوق ضروری به نظر م یرسد. در این پژوهش، میزان گسترش عرضدرزه برای مدت زمان یک ساله محاسبه و از روی آ نها و با در نظر گرفتن میزان افت آب(گرادیان هیدرولیکی) در بدنه سد ومناطق دارای ژیپس، میزان نشت آب با دقت خوبی برآورد شده است. نتایج ب هدست آمده از آزمایش سیرکولاسیون با گرادیان هیدرولیکی ثابت نشان م یدهد که در طول مسیر جریان آب، افزایش قطر درزه، از قسمت ورودی به سمت خروجی کاهشم ییابد. همچنین در طول مسیر جریان آب، جاهایی که ژیپس خال صتر بوده افزایش قطر نسبت به نقاط اطراف بیشتر است