سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی بیابان

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

حمیدرضا عباسی – اعضاء هیات علمی موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع
سید عطا ا.. رضایی – اعضاء هیات علمی موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع
فرهاد خاکساریان – کارشناس موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع
شهرام بانج شفیعی – اعضاء هیات علمی موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع

چکیده:

تعداد ۳۰پلات در ۸ سایت کلیرستانهای بلوچستان به منظور یافتن اثر ویژگیهای ادافیکی بر ساختار جنگلهای کلیر(Capparis deciduas )مورد بررسی قرار گرفت. پارامترهای اقلیمی شامل میانگین حداکثر و حداقل دما، میانگین درصد رطوبت نسبی ماهانه، میانگین سرعت باد ومیانگین ساعات آفتابی ماهانه و میانگین بارش ماهانه از نزدیکترین ایستگاههای هواشناسی به سایتهای انتخابی تهیه شدند و تبخیر و تعرق پتانسیل و واقعی (با استفاده از مدل اصلاح شده فائو و نرم افزار Cropwat 8) محاسبه شدند. خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک با حفر ۳۰ پروفیل خاکشناسی، تکمیل برگه های استاندارد تشریح پروفیل و نمونه برداری از افق های ژنتیکی در سایتهای بمپور، شمس آباد، سولدان، باهوکلات، مومان کنارک، تیس، حیط و کچوی چابهار انجام گرفت. پارامترهای درصد اجزاء تشکیل دهنده بافت خاک، نقطه پژمردگی، ظرفیت زراعی ، آب قابل دسترس خاک، درصد اشباع، هدایت هیدرولیکی اشباع، pH، Ec، پتاسیم، ازت ، فسفر و گچ اندازه گیری و شاخص حضور و دسترسی به آب زیرزمینی و ارتفاع سایت ها از سطح دریا از داده های موجود و اندازه گیری میدانی تعیین شدند. پارامترهای پوشش گیاهی شامل رویه زمینی، درصد تاج پوشش، متوسط ارتفاع درختان، تراکم در هکتار با آماربرداری مناسب جنگلهای تنک، روش نمونه برداری ۶ درختی استفاده و با فرمولهای مربوطه محاسبه شد. همچنین پتانسیل آب برگ با استفاده از دستگاه بمب فشار و مقدار قندهای محلول در نمونه های برگی اندازه گیری شدند. تجزیه وتحلیل داده ها با استفاده از روش تجزیه علیت با کمک نرم افزار Analaysis Path Way انجام شد و مهمترین متغیرهای علت(ادافیکی و اقلیمی) که تاثیر بیشتری روی متغیرهای معلول(وپژگیهای پوشش گیاهی) داشتند شناسایی شدند. نتایج نشان داد که مهمترین پارامتر ادافیکی موثر بر فاکتورهای رویشی رویه زمینی، تاج پوشش و تراکم کلیر به ترتیب آب زیرزمینی، تبخیر وتعرق و اسیدیته خاک است. در واقع حضور و استقرار این گونه بواسطه وجود آب زیرزمینی در دشتهای آبرفتی و سیلابی بلوچستان است.