سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین همایش ملی مدیریت دانش در سازمانهای آموزشی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

اسداله خدیوی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز،تبریز، ایران
منیره ترابی نهاد – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

چکیده:

هدف از این پژوهش تعیین میزان استقرار مؤلفههای مدیریت دانش در آموزش و پرورش منطقه مرند است. روش تحقیق پیمایشی و ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه بوده است. جامعه آماری شامل کلیه مدیران مدارس ابتدایی، راهنمایی، و متوسطه منطقه مرند است که ۱۹۰ نفر به روش طبقهای_تصادفی به عنوان نمونه انتخاب شدند. یافتهها نشان داد در بین مؤلفههای ششگانه مدیریت دانش، سیاستها و راهبردهای مدیریت دانش بیشترین و نظام پاداش و تشویق مدیریت دانش کمترین ۳ میباشد. همچنین تفاوتی بین دیدگاه مدیران بر اساس جنسیت، / میزان استقرار را داشتهاند. میانگین استقرار مدیریت دانش ۳ سن، سابقه خدمت، نوع مدرسه، و شهری و روستایی در خصوص میزان استقرار مدیریت دانش وجود نداشت. در حالیکه میزان استقرار مدیریت دانش از نظر مدیران دارای مدرک تحصیلی لیسانس و بالاتر بیشتر بوده است.