سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، نوآوری و تولید ملی

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

علی اکبر رئیس پور –
محمدباقر فرقانی اوزرودی –

چکیده:

بررسی اثربخشی مدرسه درتوسعه اخلاقی دانش اموزان دوره راهنمای یبراساس اهداف فرعی نقش معلم مدرسه مدیروکارکنان و سیستم تشویق و تنبیه درتوسعه اخلاقی دانش اموزان دوره راهنمایی دراین فرایند بود باتوجه به ماهیت موضوع و اهداف توصیفی تحلیلی ازنوع زمینه یابی می باشد جامعه آماری تحقیق کلیه دانش اموزان مدرسه راهنمایی شهرستان بابل سال تحصیلی ۹۱-۹۰ به تعداد۱۲۰۰۰ نفر که حجم نمونه ۲۰۰نفر با روش نمونه گیری تصادفی خوشه گیر یاز ۱۰ درسه پسرانه و ۱۰مدرسه دختراانه بود برای گرداوری داده ها ازپرسشنامه محقق ساخته ۳۲ سوالی باپایی ۰/۸۰ استفاده شده است ازروشهای امارتوصیفی و استنباطی شامل میانگین درصد و ازمون خی دو نرم افزار بسته اماری برای علوم اجتماعی استفاده شد.