سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی مدیریت بحران، زلزله و آسیب پذیری اماکن و شریانهای حیاتی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

موسی محمودی صاحبی – دانشکده عمران دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهران

چکیده:

یکی از اهداف آیین نامه های طراحی لرزه ای برای ساختمان های با اهمیت خیلی زیاد حفظ قابلیت بهره برداری بدون وقفه در برابر زلزله هیا شدید است برای نیل به این هدف ضوابطی باید ارائه گردد که تا رفتار سازه در محدوده زیان قابل قبول نگه داشته شود هدف از ارائه این مقاله ارزیابی میزان اثربخشی استاندارد ۲۸۰۰ درایمن سازی بیمارستانها در برابر زلزله است از آنجایی که در ایین نامه ها از جمله استانداد ۲۸۰۰ کنترل زیان در سازه به کمک ضریبی به نام ضریب رفتار صورت می پذیرد برای بررسی میزان اثربخشی استاندارد مقادیر پیشنهادی آن برای ضریب رفتار بیمارستانها مورد بررسی قرارگرفته است برای این منظور سه روش انتخاب گردید و به کمک آنها مقادیر ضریب رفتار مورد ارزیابی قرارگرفت. در روش اول براساس تعریف ضریب رفتار محدوده تغییرات ضریب رفتاراین گونه ساختمان ها بررسی شد در روش دوم که مبتنی بر کاربرد ضریب رفتار است دو ساختمان ۵ و ۷ طبقه با کاربری بیمارستان با استفاده از ضرایب رفتار پیشنهادی در استانداد ۲۸۰۰ تحلیل و طراحی شدند و سپس براساس ضوابط دستورالعمل بهسازی لرزه ای ساختمان های مورد مورد ارزیابی آسیب پذیری لرزه ای قرار گرفتند تا صحت مقادیر ضریب رفتار در استاندارد ۲۸۰۰ بطور عملی مورد ارزیابی قرار گیرد.