* بنابر سوالات نخست این تحقیق، میزان آگاهی بیشتر دانشجویان از کامپیوتر و فناوری اطلاعات در حد متوسط قرار دارد. حال آنکه توسعه فعالیت های مبتنی بر اینترنت و وب، نیازمند در اختیار داشتن سطح قابل قبول و مطلوبی از دانش کامپیوتر می باشد. لذا آموزشی مفاهیم مرتبط با کامپیوتر و فناوری اطلاعات در مقاطع پایین تر به عنوان پایه و زیرساختی برای اجرای دوره های الکترونیکی و مجازی در آینده، پیشنهاد می شود.

*علیرغم وجود فاصله مکانی میان دانشجو و استاد، تدریس مشتاقانه استاد، برقراری ارتباط دوستانه و صمیمی با دانشجویان و همچنین تشویق او به دانشجویان در برقراری تعامل قوی با استاد، در موفقیت یادگیری الکترونیکی بسیار موثر می باشد. ( سوالات ۱ و ۳ و ۴) بنابراین بکار بردن مفاهیم انسانی و بهره گیری از شیوه های موثر کلاس داری با در نظر داشتن شرایط آموزش مجازی می تواند در راه تحقق اهداف، بسیار موثر و مفید باشد.

*همان طور که اساتید و معلمان در کلاس های عادی از شیوه ی ارائه درسی برخوردار هستند، نتایج این تحقیق (سوال ۲) نشان می دهد در آموزش های مجازی و یادگیری الکترونیکی نیز، این موضوع از اهمیت زیادی برخوردار است؛ بطوریکه ۸۵/۵ درصد پاسخگویان، شیوه ارائه استاد را در تقویت علاقه دانشجویان به فراگیری درس در یادگیری الکترونیکی، موثر دانسته اند. نظر به اهمیت این موضوع، اساتیدی که در این نوع سیستم آموزشی بکار گرفته می شوند، بهتر است در جستجوی شیوه ای مطلوب، بهینه و منطبق با الزامات آموزش های مجازی و یادگیری الکترونیکی باشند.

*سهولت پرسش و دریافت پاسخ از استاد و همچنین طلب مشورت از وی از یک سو و همچنین برخورد موثر استاد با واحدهای این نوع از یادگیری از سوی دیگر (سوالات ۷،۸، ۵،۶ )، موجب موفقیت این سیستم خواهد شد. لذا باید توجه داشت همان طور که اساتید در کلاس های عادی و حضوری خود، ملزم به طی ساعات مشخص و معینی هستند، در آموزش های مجازی و یادگیری الکترونیکی نیز به منظور حصول نتیجه مطلوب و مورد نظر، سپری نمودن ساعات مشخصی نیاز خواهد بود