سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

محمد رضا جزایری – هیئت علمی آزمایشگاه سلامت بذر و نهال موسسه
صمداله کرمی – کارشناس آزمایشگاه سلامت بذر و نهال موسسه
سعید اسروش – کارشناس مسئول غلات موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال کرج
سپیده امین خاکی – کارشناس آزمایشگاه سلامت بذر و نهال موسسه

چکیده:

جو از گیاهان علوفه ای است که از اهمیت بسیار زیاد در کشور برخوردار است. سلامت بذر یکی از عوامل مهم در تولید محصول می باشد. با توجه به اینکه راه انتقال تعدادی از بیماری های بذرزاد از طریق بذر از طبقات بالاتر به پایین تر است، سلامت پایه های بذری از اهمیت ویژه برخوردار می باشد. برای آگاهی از سلامت طبقه پرورشی ۲ جو در خصوص آلودگی به سیاهک آشکار، مزرعه کلکسیون ارقام جو متشکل از ۳۰ رقم که در کرت های ۳۰ متر مربعی با تراکم ۴۰۰ بوته در متر مربع و شرایط طبیعی کاشته شده بودند، با محاسبه میزان تظاهر بیماری در خوشه در سه زمان مورد بررسی قرار گرفت. نتایج بیان کننده بیشترین آلودگی در رقم فجر ۳۰ با متوسط ۳۸ خوشه آلوده در هر کرت با پراکندگی تقریبا یکنواخت و با عنایت به ۳ خوشه محاسبه شده برای هر بذر، ۰/۳ درصد آلودگی بذر و سپس به ترتیب ۰/۲ درصد، ۰/۰۳ و ۰/۰۱ درصد برای ارقام زرجو، گوهر جو ارس با ۲۴ و ۱۱ و ۹ خوشه آلوده در ۱۰ متر مربع برآورد گردید که با توجه به میزان مجاز صفر درصد آلودگی به سیاهک آشکار در طبقه پرورش ۳ و ۰/۱ در طبقه مادری در استاندار ملی آزمایشگاهی بذر جو کشور، مشخص است که با چنین آلودگی در طبقه بالاتر (طبقه پرورشی ۲) که ضد عفونی بر علیه بیماری نیز صورت گرفته دستیابی به عملکرد قابل انتظار رقم غیر ممکن است، ضروری است که در طبقات بالاتر نکات کلیدی در رابطه با سالامت بذر از قبیل رعایت بهداشت عمومی، فاصله ایزولاسیون، ضد عفونی بذر با سموم ضد عفونی کننده، حذف خوشه های آلوده در زمان و به روش مناسب مد نظر قرار گیرد.