سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

مجید هراتی – واحد ثبت و گواهی بذر و نهال مرکز تحقیقات کشاورزی استان سمنان شاهرود
صمداله کرمی – آزمایشگاه سلامت بذر و نهال موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال کرج
سپیده امین خاکی – آزمایشگاه سلامت بذر و نهال موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال کرج
سمیه نظارت – واحد ثبت و گواهی بذر و نهال مرکز تحقیقات کشاورزی استان سمنان شاهرود

چکیده:

بیمار گرهای بذر زاد در صورت عدم مدیریت صحیح، یکی از عوامی مهم و تاثیر گذار د رسلامت بذر و کاهش عملکرد هستند. پاتوژن های بذر زاد قادرند بر روی بذر، در داخل و همراه بذر منتقل ودر شرایط مناسب ایجاد بیماری می نمایند. بیماری بذر زاد سیاهک اشکار جو یکی از بیماری های مهم بوده و خسارت زیادی به محصول وارد می کنند. در این بیماری رابطه مستقیم بین میزان آلودگی بذر و تظاهر بیماری در مزرعه وجود دارد. برای بررسی وضعیت سلامت بذرهای ارقام تجاری استان مازندران، ۶۷ نمونه بذر از مراکز تولید بذر استان در طبقات پرورشی، مادری و گواهی شده ارقام کویر، نصرت و ریحانه به روش انجمن بین المللی آزمون بذر جمع آوری و با انجامم آزمون جنین مبتنی بر روش انجمن بین المللی آزمون ، بذر با توزین ۱۰۰ گرم بذر از هر نمونه و خیساندن در ۱ لیتر آب حاوی ۵۰ گرم NAOH و اضافه نمودن مقدار ۰/۱۵ گرم تریپان بلو و ا لیتر آب نمک پس از گذشت ۲۲ الی ۲۴ ساعت به محلول و نهایتا جدا نمودن جنین ها با الک ها در زیر آب جاری مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج حاصل نشان دهنده متوسط آلودگی بذر استان به عامل بیماری سیاهک آشکار جو ۱/۶ درصد بود. متوسط آلودگی در طبقات پرورشی، مادری و گواهی شده بترتیب معادل ۰/۹ و ۰/۳ و ۱/۷ درصد برآورد گردید. بالاترین متوسط درصد آلودگی ۲/۱ درصد برای رقم کویر محاسبه شد. بر مبنی استاندارد ملی بذر کشور سطح مجاز الودگی در بذر برابر صفر درصد در طبقه پرورشی و بترتیب معادل ۰/۱ و ۰/۳ و ۰/۶ درصد در طبقات مادری، گواهی شده یک و دو منظور گردیده است. همانطور که از نتایج استنتاج می گردد ضروری است با توجه به اکولوژی و بیولوژی عامل بیماری، دقت عمل بیشتر در تولید بذر سالم از پایه های بالاتر با حذف خوشه های آلوده در زمان و روش صحیح و ضد عفونی با سموم مناسب و اصول درست انجام گردد.