سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

الهام فروزنده – دانشگاه آزادنایین

چکیده:

نوروسایکولوژی رفتار به شناسایی فاکتورهای بیولوژیک و تعیین کننده رفتار ارگانیسم مخصوصا فرایندهای عالی شناختی مغز از جمله یادگیری حافظه و قضاوت می پردازد درمقاله حاضر تاثیر میدان های الکترومغناطیس برفرایندهای بیولوژیک دخیل درتغییرات رفتار ارگانیسم دردو بعد نوروشیمی رفتار ونوروآناتومی رفتار بررسی شده است به این منظور اثرمیدانهای الکترومغناطیس بریون کلسیم درون سلولی و بین سلولی تغییرات نورونی کرتکس پیشانی هسته های پیشانی هیپوکامپ و سایرساختارهای مغزی تعیین کننده رفتار فعالیت های کولینرژیک گلوتاماترژیک سروتونرژیک و … بررسی شده است و ارتباط هریک از این فاکتورها با نوروسایکولوژی رفتار به ویژه رفتارهای شناختی سطح بالا مانند حافظه و یادگیری تبیین شده است اگرچه دراین مقاله تمایز بین انواع میدانها شدت آنها و فرکانسهای مختلف لحاظ نشده است اما بطور کلی تاثیرات میدان الکترومغناطیسی برفاکتورهای بیولوژیک حاکی از تغییر پیذری حافظه یادگیری و فرایندهای شناختی دیگری استکه عموما به کاهش این توانمندی ها می انجامد.