سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

ابراهیم جاودان – دانشجوی رشته اقتصاد کشاورزی دانشگاه زابل
مسعود همایونی فر – عضو هیئت علمی گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه زابل

چکیده:

میادین م یوه و تره بار یک شبکه گسترده توزیع محصولات کشاورزی می باشد که با هدف تنظیم عرضه بازار محصولات کشاورزی و فراهم نمودن امکان دسترس ی ارزان و سر یع تر شهروندان به م یوه و تره بار در کشور شکل گرفته است . در حال حاضر در اغلب شهرهای بزرگ کشور میادین میوه و تره بار زیر نظر سازمان م یادین و ساماندهی مشاغل شهرداریها و با مجوز وزارت کشور فعالیت می کنند .
در شهرستان زابل از حدود ۱۳ سال پ یش م یدان م یوه و تره بار در ورودی جنوبی شهر راه اندازی شده و ز یر نظر شهرداری فعال یت م ی کند ول ی با ا ین تفاوت که شهردار ی زابل هنوز دارا ی سازما ن میادین و سامانده ی مشاغل شهری نمی باشد .
میدان م یوه و تره بار زابل ن یز همانند سا یر نقاط کشور با هدف حذف حضور دلالان و واسطه ها در بازار م یوه و کم کردن فاصله تول ید کننده تا مصرف کننده فعال یت م ی کند . غرفه داران میدان میوه و تره بار زابل برای نیل به این اهد اف با مشکلات وکمبود ها یی چون فقدان غرفه بند ی مناسب و ایمن به لحاظ بهداشت ی ،امکانات سردخانه ای ،فضای مناسب انبارداری و … مواجه هستند .
در این تحق یق سع ی شده است ضمن تشر یح مسائل و کمبود ها ی م یدان م یوه و تره بار زابل با ارائه راهکارها یی عملیاتی چون احداث هر چه زود تر غرفه ها ی مناسب و بهداشت ی از سو ی شهردار ی ،نظارت اداره بهداشت و درمان بر وضع یت بهداشت ی م یدان و سلامت غرفه داران ، احداث فضاها ی مناسب انبارداری ، احداث سردخانه و … پرداخته شود