سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

اکرم نیازی – دانشگاه بوعلی سیناهمدان، دانشکده علوم ؛گروه زمین شناسی
فرهاد آلیانی –

چکیده:

درشمالغرب توده پلوتونیک الوندمجموعه سنگ شناسی متنوعی از سنگهای دگرگونی ناحیه ای ، دگرگونی مجاورتی وسنگهای آذرین اسیدی، حدواسط وبازیک وجودداردکه سنگهای اسیدی بیشتر ازنوع گرانیت پورفیروئید )مونزوگرانیت وگرانودیوریت(میباشند که بافت پورفیروئید آنها به خاطر وجوددرشت بلورهای فلدسپات پتاسیم که ارتوز ومیکروکلین می باشند .برخی از این درشت بلورها شواهدی از تبلور اولیه و مستقیم از فاز مذاب رادارند و بعضی دیگر نشاندهنده تبلور دیر هنگام و رشد ازیک فاز سیال میباشندکه این نوع اغلب پویکلیتیک اند که نشاندهنده تبلور دیر هنگام می باشند ودر بعضی دیگر از گرانیتوئیدهامنطقه که درکنتاکت با سنگ میزبان هستند درشت بلورها یا بدون ادخال ویا ادخالهای کمتری دارندکه همه اینها نشاندهنده تبلور زود هنگام می باشند. همه این مشاهدات از طریق نمونه برداری و مطالعات صحرایی و همچنین مطالعه مقاطع میکروسکوپی به دست آمده است .