سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: بیست و ششمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حسین برهانی بهابادی – شرکت مشاوره و تحقیقات صنعتی پژوهنده نیرو، اصفهان-ایران
احمد میرزایی – دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر و عضو گروه پژوهشی کیفیت توان، دانشگاه ی
مهدی معلم – دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه صنعتی اصفهان-ایران

چکیده:

یک واحد انداز هگیری فازور قادر است فازور ولتاژ و تمام جریان های تزریقی به یک باس و خطوط متصل به آنرا اندازه گیری نماید. از این قابلیت واحد اندازه گیری فازور در تخمین حالت هارمونیکی نیز استفاده شده است. با توجه به مدرن شد ن شبک ه های توزیع و ایجاد شبک ه های توزیع هوشمند، استفاده از این گونه تجهیزات در سیست مهای توزیع نیز مورد استقبال قرار گرفته است. هر واحد اندازه گیری فازور هزینه زیادی دارد و با توجه به مسایل اقتصادی، باید تعداد و محل قرارگیری آنها در شبکه بطور مناسب تعیین شود . این مقاله با استفاده از یک الگوریتم مناسب و استفاده از روش تجزیه مقادیر منفرد در حل معادلات تخمین حالت هارمونیکی، بدون نیاز به آنالیز رؤیت پذیری سیستم، تعداد و محل مناسب نصب اندازه گیرهای فازور را به منظور رؤی تپذیری کامل سیستم های توزیع نامتقارن و داشتن کمترین خطا در تخمین حالت هارمونیکی تعیین م ی کند .الگوریتم مورد استفاده از الگوریتم ترکیبی ژنتیک و سرد کردن فلزات بهر ه می گیرد که از الگوریتم سرد کردن فلزات در مرحله انتخاب کروموزوم ها در برنامه ژنتیک استفاده شده است. الگوریتم مذکور، بر روی یک سیستم توزیع واقعی ۵۸ باسه اجرا و نتایج آن ارائه گردیده است. از برنام ههای DIgSILENT و MATLAB جهت اجرای پخش بار هارمونیکی سه فاز نامتقارن و اجرای الگوریتم بهینه سازی استفاده شده است.