سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: بیست و پنجمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مرضیه نقدی – کارشناسی ارشد گروه برق، دانشکده مهندسی-
جواد ساده – استادیارگروه برق دانشگاه فردوسی مشهد،
مجید یزدانی – دانشجوی کارشناسی دانشکده مهندسی برق-ایران
مهدی نقدی – کارشناس دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

چکیده:

در این مقاله روش مکان یابی خطا یی ب ه کمک الگوریتم ژنتیک و تبدیل موجک در خط انتقال که در میانه آنUPFC برای جبرانسازی نصب است، ارائه می شود. در این روش از اطلاعات ولتاژ و جریان نیم سیکل یک پایانه خط انتقال استفاده می گردد؛ و در مدل سازی خط انتقال از مدل گسترده حوزه زمان استفاده می شود. الگوریتم به مدلUPFC برای مکان یابی خطا در خط احتیاج ندارد و برای وسیلهFACTS جعبه سیاهی را در نظر دارد که می تواند در زمان رخداد خطا در خط انتقال هر مشخصه ای را از خود نشان دهد؛ و عملکرد سیستمهای کنترلی آن تاثیری در نتایج روش پیشنهادی ندارد. مکان یابی خطای ارائه شده مستقل از ساختار، سیستم، نوع جبران کنندهUPFCنصب شده در میانه خط زاویه شروع خطا و مقاومت خطا می باشد و تنها با اطلاعات یک پایانه خط انتقال، بدون نیاز به سیستمهای مخابراتی، انواع اتصال کوتاه در فواصل مختلف و شرایط گوناگون ساختاری شبکه را تشخیص می دهد. با استفاده از نرم افزارPSCAD اتصال کوتاههای متفاوتی با شرایط مختلف شبیه سازی شده و الگوریتم با نر م افزارMATLABبر نتایج حاصل از شبیه سازیها پیاده گردیده است. نتایج حاصله خطای کمتر از %۰٫۱ را در روش پیشنهادی تایید میکند.