سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمدرضا نیکو – گروه عمران واحد تهران شرق دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران
رضا کراچیان – دانشیار دانشکده مهندسی عمران دانشگاه تهران
سیدناصر باشی ازغدی – دانشجوی دکتری عمران آ ب

چکیده:

هدف دراین تحقیق ارائه الگویی کاربردی برای تعیین تعداد مناسب ایستگاههای پایش کیفی منابع آب زیرزمینی با استفاده از تکنیک تصمیم گیری چند معیاره و با در نظر گرفتن نظرات تصمیم گیرندگان و ذینفعان اصلی در مکان یابی این ایستگاههای پایش است بدین ترتیب که پس از تهیه و کالیبراسیون مدلهای شبیه سازی کمی و کیفی توزیع غلظت در آبخوان با اجرای مکرر این مدلها در طی فرایند مونت کارلو بدست آمده است در ادامه با استفاده از مدل بهینه سازی تعداد و محل چاهکهای پایش نهایی براساس قابلیت اطمینان تشخیص نشت به دست می اید و براساس آن تعداد سلولهای تشخیص داده نشده نیز محاسبه می گردد در مرحله بعد تصمیم گیرندگان و ذینفعان اصلی در تعیین تعداد چاهکهای پایش نهایی تعیین و گزینه های موجود برای انتخاب چاهکهای پایش نهایی با درنظر گرفتن معیارهایی نظیر معیارهای زیست محیطی اقتصادی اجتماعی و با کمک تدوین کی مدل تصمیم گیری چند معیاره رتبه بندی شده اند نتایج حاصله نشان دهنده کارایی مناسب متدولوژی پیشنهادی بوده است.