سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: بیست و هفتمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

سیدمهدی مظهری – دانشگاه تهران، پردیس دانشکده های فنی، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
حسن منصف –
حمید فلقی – دانشگاه بیرجند، دانشکده مهندسی، بیرجند

چکیده:

در این مقاله، مساله توسعه پست های فوق توزی ع درشبکه های بزرگ مقی اس با استفاده از ی ک روش جدی د مورد بررسی قرار گرفته است. برای این منظور، ابتدا حوزه سرویس دهی بهینه پست های فوق توزیع در شر ایط شبکهسبز با ارائه یک راهکار ابتکار ی، تعی ین شده است . با استفاده از راهکار پیشنهادی، چگونگی تولید جمعیت اولیه و نیز عملگر انتخاب در الگور یتم تکاملی به نحوشایسته ای اصلاح و احتمال دست یابی به پاسخ بهینه مطلق افزایش یافته است. علاوه بر این، با در نظر گرفتن احتمال خطا در پست ها و فیدرهایِ آتیِ شبکه، اثر توسعه پست های فوق توزیع در شرایط نا یقینی تجهی زات موردبررسی قرار گرفته است. در پایان، با حل مسأله توسعه پست های فوق توزیع برای یک شبکه واقع ی و بزرگ مقیاس و مقایسه نتایج با پاسخ سایر روش ها، کاراییراهکار پیشنهادی بررسی و نشان داده شده است