سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی و چهارمین کنفرانس کنفرانس ملی لجستیک و زنجیره تامین

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

محمد ملکی –
محمدمهدی سپهری –
ناهیدسادات مجلسی نسب –

چکیده:

امروزه درتمامی کشورهای سرتاسر دنیا اعم از فقیروغنی منابع عمومی به منظور براورده کردن نیازهای حوزه بهداشت و درمان ناکافی هستند سیاست گذاران بخش بهداشت و درمان باید بتوانند موثرترین روش ها را درپاسخ گویی به نیازهای شهروندان با منابع محدودی که دردسترس اند به کارگیرند یکی از مهمترینمسائلی که دراین حوزه مطرح می شود مکان یابی آمبولانس های به منظور پوشش حداکثری مناطق و خدمت دهی مطلوب به بیماران درشرایط اضطراری است دراینمقاله سعی شده است که با استفاده از یک مدل مکان یابی موجود درادبیات موضوع مکان بهینه آمبولانس های چهارمنطقه حیاتی شهر اصفهان تعیین شود بدین منظور ابتدا مدل مکانی ابی مورد استفاده مورد بررسی قرارمیگیرد سپس این مدل برروی اطلاعات جمعآوری شده ازسطح چهامنطقه یک سه پنج و شش شهر اصفهان حل شده و مکان فعلی آمبولانس ها و میزان پوشش مناطق با مکان بدست آمده از جواب بهینه مدل مکان یابی ارایه شده و میزان پوشش متناظر با آن مقایسه می شود