سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

لمیا وجودی مهربانی – گروه کشاورزی دانشگاه تربیت معلم آذربایجان
محمدرضا دادپور – گروه علوم باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز
محمدباقر حسنپوراقدم – گروه علوم باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه مراغه
علی رستمی – دانشجوی کارشناسی ارشد تغذیه

چکیده:

ترکیبات فنلی نقش بسیار مهمی در بسیاری از واکنش های گیاه با محیط زنده و غیر زنده دارند. لذا برای فهم عمل اکولوژیکی این ترکیبات علاوه بر شناسایی ترکیبات فنلی باید مکان قرارگیری ترکیبات مذکور در بافت‌های مختلف گیاهی شناسایی شود. نتایج حاصل از مطالعات HPLC و میکروسکوپی انجام شده نشان دهنده افزایش در میزان اسیدهای فنلی در پوست و گوشت ’زنوز‘ نسبت به پوست و گوشت ’گالا‘ در مرحله برداشت میوه ها بود. اسید کلروژنیک عمده ترین اسید فنلی شناخته شده در این مرحله از رشد بوده و فلورسنس سبز مشاهده شده در پوست ’زنوز‘ نیز در تائید همین امر بود. نتایج حاصل از مطالعه انجام شده نشان دهنده توانایی روش میکروسکوپی به کار گرفته شده در این تحقیق، در مکان یابی اسیدهای فنلی بود.