سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی سالانه انرژی پاک

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

میرمحمد میرموسوی – دانشجوی کارشناسی ارشد، مهندسی انرژی، دانشکده محیط زیست وانرژی، دانش
جواد جاویدان – دکتری برق- الکترونیک، دانشگاه محقق اردبیلی، دانشکده فنی و مهندسی، ار
فرشید مستوفی – دانشجوی کارشناسی ارشد، مهندسی انرژی، دانشکده محیط زیست وانرژی، دانش

چکیده:

ترکیب بهینه شبکه های قدرت در سال های اخیر با هدف بهبودقابلیت اطمینان سیستم های تولید پراکنده و نیز کاهش تلفات در سیستم های توزیع می باشد. در این مقاله یک الگوریتم بهینه سازچند هدفه قدرتمند در بهینه سازی مقادیر متغیر مساله با نام Meta-PSOمعرفی می شود. تابع هدف مورد مطالعه در این مقاله شامل، تلفات توان واقعی و هزینه احداث نیروگاه تولید پراکنده خورشیدی می باشد. بنابراین متغیرهای مساله دارای قید تامین مطمئن بار و کمترین هزینه ممکن در طی فرایند شبیه سازی استبه منظور دستیابی به این هدف، شبکه ۳۳ باسه استانداردIEEE در این مطالعه مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج حاصل از شبیهسازی سیستم نشان دهنده کاهش تلفات بعد از نصبDGنسبت به حالت بدنDGدر این شبکه می باشد