سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: بیست و هفتمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

سیدمهدی مظهری – دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکده مهندسی برق، تهران
حمید لسانی – دانشگاه تهران
علیرضا فریدونیان – دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، دانشکده مهندسی برق، تهران

چکیده:

در این مقاله مسأله مکان یابی واحدهای اندازه گیری فازوردر شبکه های بزرگ مقیاس با استفاده از یک الگوریتم ژنتیک بهبود یافته بررسی شده است . برای این منظور، سیستم انتقال در قالب یک گراف وزن دار مدل سازی شده و رأس های آن بر اساس یک بردار احتمال رن گ آمیزی شده اند. این بردار احتمال که در بردارنده بخشی از شرایط جغرافیایی و الکتریکی شبکه مورد مطالعه است، احتمال قرارگیری واحد فازوری در هر شین را محاسبه می نماید . راهکار ابتکاری پیشنهادی به نحو شایسته ای با الگوریتم ژنتیک ترکیب و به مسأله اعمال شده است. در کنار این موارد، راهکار جدیدی برای حل مسأله مکان یابیواحدهای فازوری در شرایط نایقینی پیشنهاد شده است . بدین منظور، ارزش مشاهده پذیری شبکه در شرایط نایقینی تعریف و فرمول بندی شده است. در پایان، با حل مسأله مکان یابی واحدهای فازوری برای چندین شبکه نمونه و مقایسه نتایج با پاسخ های سایر روش ها، کارایی راهکار پیشنهادی بررسی و نشان داده شده است