سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

فائزه اقتصادی – دانشجوی ارشد مهندسی عمران دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
داود قاسمیان – دانش آموخته ارشد مهندسی آبخیزداری دانشگاه تربیت مدرس
میرمسعود خیرخواه زرکش – عضو هیات علمی پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری کشور
بهرام ثقفیان – عضو هیات علمی پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری کشور

چکیده:

با توجه به موقعیت جغرافیایی ایران و میانگین بارش آن بهای آبهای زیرزمینی و محافظت از آنها بر هیچ کس پوشیده نیست. استفاده بیرویه از این منابع هرساله بر وخامت افت سطح ایستابی در آبخوانهای کشور و خطر کم آبی میافزاید. لذا در این بین نقش تغذیه مصنوعی آبهای زیرزمینی بهمنظور داشتن مدیریت پایدار، مخصوصاً در مناطق خشک، پر رنگتر از پیش به چشم میآید. حوزه آبخیز مورد مطالعه در استان یزد واقع شده که یکی از خشکترین مناطق کشور محسوب میگردد. در این تحقیق با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی، تحلیل فرآیند سلسله مراتبی و شبکه عصبی مصنوعی به بررسی مکانهای مناسب تغذیه مصنوعی پرداخته شده است. هدف از انجام این مطالعه، تعیین ساختار بهینه شبکه عصبی مصنوعی با تعداد عوامل محدودی برای مکانیابی تغذیه مصنوعی در حوزه آبخیز شهریاری میباشد. در این بین از لایههای اطلاعاتی شیب زمین، گروههای هیدرولوژیکی خاک، ضخامت آبرفت خشک خاک و زمینشناسی استفاده شد. برای انجام این تحقیق ابتدا تعداد تکرار بهینه جهت جلوگیری از آموزش بیش از حد شبکه با روش سعی و خطا تعیین شد. ارزش طبقات هر عامل با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی تعیین گردید.سپس برای ورود دادهها به محیط نرمافزارMatlabابتدا اطلاعات مربوط به هر پیکسل مشخص گردید. در این مطالعه برای آموزش شبکه از الگوریتم پس انتشار خطا و تابع فعالسازی سیگموئیدی استفاده شد.