سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی و اولین همایش بین المللی مدیریت پسماند

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

فرید کاظم نژاد – دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس
شبنم راسترو – دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس
احمد سیبی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس

چکیده:

به منظور بررسی مکان یابی جایگاه مناسب دفن پسماند منطقه واشمرد زیربخش شهرستان چالوس توسط نرم افزار gisدرمحیط AHP تحقیقی در سال ۹۰ به اجرا درآمد دراین راستا نخست ازهریک از فاکتورهای موثر زیست محیطی اجتماعی اقتصادی نقشه سازی بهعمل آمد و درمرحله بعد هریک از لایه های تهیه شده رتبه بندی گردید به طوریکه رتبه های پایین بیانگر عدم تناسب و یا تناسب کمتر و رتبه های بالا بیانگر تناسب بیشتر بودند درمرحله بعد ادغام نقشه های رتبه بندی شده با درنظر گرفتن وزن های به دست آمده در محیط AHP انجام گرفت که محدوده مورد مطالعه را به پهنه هایی درقالب بسیار نامناسب نامناسب نسبتا مناسب مناسب و بسیار مناسب تفکیک نمود نتایج نشان داد که پهنه های دارای قابلیت بسیار مناسب می تواند دراولویت اول تصمیم گیری قرارگرفته و درصورت لزوم مکان های مناسب نیز می تواند درآینده دردستور کار قرارگیرد.