سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: کنفرانس بین المللی انسان، معماری، عمران و شهر

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

فاطمه بهجو – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، گروه معماری، بوشهر، ایران
افسانه عرب زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، گروه معماری، بوشهر، ایران
محمود جمهیری – دکتری شهرسازی ، عضو هیات علمی، گروه معماری، دانشگاه آزاد اسلامی،واحد بوشهر ، ایران

چکیده:

مدارس ابتدایی به عنوان اولین فضای آموزشی دانش آموزان ، نقش اساسی در ساختار اجتماعی، فرهنگی جامعه ایفاء می نمایند.برای ارائه خدمات آموزشی مطلوب،کاربری های آموزشی بایدمعیارهایی رادرمکان یابی واستقرار در محل رعایت کنند. با فرض در نظر گرفتن معیارهای عمومی و اختصاصی و مرجع بودن استاندارد ایران درمورد مراکز آموزشی به مقایسه فضای دبستان معینی بوشهر می پردازیم. دراین مقاله به ارزیابی این کاربریها پرداخته شده است.به این منظور، وضعیت موجودمدارس از لحاظ میزان انطباق با معیارهای ذکر شده به وسیله ماتریس های سازگاری ،مطلوبیت ،ظرفیت ووابستگی مورد ارزیابی قرار گرفته شده است.نتایج تحقیق قابل تعمیم با نمونه های دیگر نیزمی باشندو پیشنهادی جهت استاندارد سازی تعیین مکانی دبستانها می باشد. روش کتابخانه ای برای بیان ضوابط و مقایسه ای کیفی و روش میدانی جهت بیان واقعیت ها می باشد.