سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

سیدعلی جوزی – دانشیارگروه محیط زیست ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات خوزستا
فرزانه فاخری رئوف – استادیار گروه محیط زیست ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات خوزست
سحر رضاییان – استادیار گروه محیط زیست ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود
رضا کیوانی – دانش آموخته کارشناسی ارشد ، مهندسی منابع طبیعی محیط زیست

چکیده:

هدف اصلی این تحقیق شناسایی و رتبه بندی پهنه های مناسب دفن پسماند در محدوده شهرستان خرم آباد بر اساس امتیازات کیفی و معرفی مناسب ترین سایت دفن پسماند برای شهر خرم آباد می باشد . ودر طی انجام مراحل گفته شده آنالیز فیزیکیپسماند جهت شناسایی اجزای پسماند در مکان دفن فعلی پسماند شهر خرم آباد صورت می گیرد . در این تحقیق از قابلیت های مبتنی بر سیستم اطلاعات جغرافیایی )GIS( و تلفیق روش های AHP( TOPSIS – ) استفاده شده است . بدین صورت کهابتدا ۲۲ معیار مؤثر بر اساس دستورالعمل های موجود در خصوص مکان یابی دفن پسماند و با در نظر گرفتن شرایط محیطیمحدوده مورد مطالعه ، مورد انتخاب قرار گرفت و معیارها در غالب چهار گروه (محیط طبیعی محیط اقتصادی محیط – – اجتماعی عوامل فنی ) طبقه بندی شدند و برای هر یک از معیارها نقشه سازی صورت گرفت و برای هر نقشه معیار محدودیت فاصله بر اساس امتیازات ( ۰=بدترین حالت ممکن ) و( ۰۰ = بهترین حالت ممکن) در محیط (GIS) تعریف شد . در گام بعد ارزشوزنی هر لایه توسط فرآیند تحلیل سلسله مراتبی و فرم پرسش نامه دلفی در محیط نرم افزار Expert choice به دست آمد ، وزن نهایی به دست آمده برای هر معیار در محیط )GIS( وارد سازی شد و برای ادغام لایه ها از روش روی هم گذاری وزنیWeightited overlay استفاده شد و نتایج اولیه حاصل از روی هم گذاری یک فایل رستری خواهد بود که ارزش مکانی هر پیکسل در محدوده مورد مطالعه( شهرستان خرم آباد) براساس ۴ کلاس کیفی (نامناسب ، مناسب ، خوب ، عا لی ) برای دفن پسماند مشخص شده است . در ادامه به منظور انتخاب مناسب ترین سایت دفن پسماند برای شهر خرم آباد ۰۰ سایت که بالاترینامتیاز را از نتایج اولیه کسب نموده بودند انتخاب شدند و بر اساس سه معیارجدید ( وسعت سایت ، توسعه کالبدی شهر، باد غالب) مورد تجزیه تحلیل قرار گرفتند و وزن دهی و رتبه بندی سایتهای انتخابی با استفاده از روش تلفیق )AHP- TOPSIS( صورت گرفت . و در آخر سه سایت که پتانسیل لازم برای تبدیل به دفن پسماند را داشتند به عنوان سایت های منتخب برای مکان دفن پسماند شهر خرم آباد پیشنهاد شدند