سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمد متدین اعتمادی – دانشجویکارشناسی ارشد سازه های هیدرولیکی دانشگاه شیراز
نادر هاتف – استاد بخش مهندسی راه و ساختمان و محیط زیست دانشگاه شیراز

چکیده:

یکی از عوامل مهم و موثر در عملکرد سدهای زیرزمینی انتخاب محل مناسب با استفاده از تحلیل منطقه مورد نظر برای اجرای سد میباشد معیارهای انتخاب محل مناسب برای اجرای سدهای زیرزمینی به دو صورت کمی و کیفی می باشند معیارهای کیفی شامل انتخاب تنگه مناسب انتخاب ساختگاه مناسب برای بستر و کناره ها موقعیت گسل ها و جانمایی تاسیسات جانبی می باشد معیارهای کمی شامل انتخاب شاخصهایی مانند شاخص هیدرولوژیکی شاخص ابرفت محلی و شاخص ضرایب ترکیبی می باشند . دربیشتر مواقع برای این منظور نقشه های کارتوگرافی با ابعاد بزرگ با مقیاس ۱:۲۰۰۰۰۰ مورد استفاده قرار میگیرند. اما این نقشه ها حاوی اطلاعات کافی در مورد پارامترهایی چون ریخت شناسی و پارامترهای محیطی نمی باشند دراین مقاله ضمن تبیین این معیارها و کاستی های آنها با استفاده از نتایج حاصل از یک مطالعه موردی سد زیرزمینی در استان فارس کاربرد این معیارها شرح داده می شود.