سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

مرجان جوهری پور – کارشناس محیط زیست شهرداری آبادان کارشناس ارشد مدیریت محیط زیست
جلیل رهبان – مدیر عامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری آبادان

چکیده:

محیط زیست و توسعه دوموضوع جدایی ناپذیر میب اشد ضروری است که با استفاده ازابزارهای مدیریت درکلیه برنامه های توسعه حداقل خسارت به منابع محیط زیست وارد اید درحقیق ارزیابی اثرات زیست محیطی ابزاری برای اطمینان یافتن ازاجرای مناسب و صحیح یک پروژه است و میتوان آن را روشی جهت تعیین پیش بینی و تفسر اثرات زیست محیطی یک پروژه پیشنهادی برکل مجموعه محیط زیست بهداشتی عمومی و سلامت اکوسیستم است هدف ازاین انتخاب مکان مناسب با استفاده ازGIS و تحلیل و بررسی آن مکان جهت دفت پسماندهای شهری آبادان می باشد که باانجام بازدیدهای میدانی کارشناسی ۳ مکان پیشنهاد و پس ازرتبه بندی این سه نقطه وانتخاب گزینه برتر با استفاده ازتکنیک AHP جهت وزن دهی و مدل TOPSIS یکی ازروشهای مهم تصمیمگیری چندمعیاره MCDM به منظور رتبه بندی گزینه های استفاده است