سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی و اولین همایش بین المللی مدیریت پسماند

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

فرامرز خوش اخلاق – عضو هیئت علمی گروه جغرافیا دانشگاه تهران
اشرف تخت اردشیر – دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا گرایش اقلیم شناسی
منیره لطفی – دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا
طاها ربانی – دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا برنامه ریز شهری

چکیده:

انتخاب اصولی و علمی محل دفن پسماند از نظرجنبه های زیست محیطی اقتصادی و آمایشی بسیار حائز اهمیت است شهربانه دارای زیبایی های طبیعی زیادی می باشد منتهی از لحاظ مکان گزینی محل دفن پسماند آن دقت و مدیریت لازم به کاربرده نشده و همین امر مشکلات زیادی را برای افراد بومی و همچنین مسافران بوجود آورده است هدف تحقیق حاضر نیزمکان یابی بهترین جا به منظور دفن زباله شهربانه می باشد دراین مطالعه روش تحقیق توصیفی تحلیلی بوده و از مدل تحلیل سلسله مراتبی AHP و نرم افزار Arc GIS استفاده شد به طوریکه ابتدا لایه های اطلاعاتی مربوط به پارامترهای تاثیر گذار شیب توپوگرافی بارش فاصله از رودخانه جاده و غیره منطقه مطالعاتی تهیه و همچنین درجه اهمیت پارامترها براساس نتایج پرسشنامه تعیین گردیدسپس با وارد کردن تمامی لایه هایاطلاعاتی مربوط به پارامتر نامبرده و اعمال استانداردهای مربوط به هر پارامتر برلایه اطلاعاتی آن درمحیط Arc GIS 6 محدوده به عنوان نواحی بهینه بهمنظور محل دفن زباله مشخص گردید. درنهایت به منظور انتخاب بهترین مکان دفن زباله از میان ۶ محدوده انتخابی درمحیط GIS از نرم افزار Expert choice و روش تحلیل سلسله مراتبی AHP استفاده شد و بدین صورت بهترین مکان دفن زباله شهر بانه مشخص گردید.