سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سیدتقی سیدصفویان – عضوباشگاه پژوهشگران دانشگاه آزاد اردبیل
نیما خانزاده – دانشجوی ارشد آلودگیهای محیط زیست
ابراهیم فتایی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اردبیل
رضا سیدصفویان – دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده:

یکی ازبرجسته ترین موارد شایان توجه درزمینه حفظ و ارتقای شاخص سلامت فردوجامعه برخرود صحیح اگاهانه و هماهنگ با تکنولوژیهای جدید درمبحث پسماند و مدیریت پسماند می باشد که متاسفانهگاهابهدلیل فقدان مدیریت مناسب و استفاده ازروشهای نامطلوب سلامت جامعه و محیط زیست درمعرض خطر قرارمیگیرد باتوجه به محیط زیست و ازآن جمله موواد زائد جامد مساله ای است که درسالهای اخیر مورد توجه خاص جهانیان قرارگرفته است توجه به آلودگی ها و مقابله با آن ازطریق برنامه های مختلف زیست محیطی ازجمله مدیریت موادزائد جامد بصورت گسترده ای دربهداشت و اقتصاد جهان درمکان یابی محل دفت زباله مطرح است درکنار مسائل و موضوعات گوناگون شهری مخاطرات زیست محیطی ناشی ازسو مدیریت پسماندها همواره یکی ازمشکلات عدیده کشور بوده است. لذا دراین طمالعه با استفاده ازنرم افزار gis و روش aHP اقدام به تولید خروجیهای منطقی و مهندسی گردید نتایج براین قرار بود که مکان محل دفن شماره ۱ دارای بهترین منطقه ازنظر رعایت اصول بهداشتی و … بوده است.