سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

ربابه قارزی – دانشجوی کارشناسی ارشد آبخیزداری، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی. گ
علی نجفی نژاد – استادیار گروه آبخیزداری، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی، گرگان.
امیراحمد دهقانی – -۴ استادیار گروه مهندسی آب، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی، گرگان
اسماعیل فیله کش – محقق ایستگاه تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی سبزوار.

چکیده:

یکی از روش های ذخیره آب که در سال های اخیر مورد توجه قرار گرفته استفاده از سدهای زیرزمینی است. سدهای زیرزمینی نسبت به روش های متداول ذخیره سطحی آب دارای مزایای فراوانی است. در این تحقیق مکان یابی سدهای زیرزمینی در آبخیز بفره سبزوار به کمک نرم افزارGIS مورد مطالعه و ارزیابی قرار گرفت و نقشه های مورد نیاز در محیط نرم افزار GIS 9.2 تهیه گردید. بررسی ها نشان داد مهمترین عوامل مؤثر در انتخاب محل های مناسب احداث سد زیرزمینی در یک رودخانه تحت عنوان دو گروه معیار کمی و کیفی مورد توجه قرار می گیرد. معیارهای کمی شامل داده های اقلیمی، هیدرولوژیکی و معیارهای کیفی شامل نقشه های توپوگرافی، انتخاب دره های مناسب، تصاویر ماهواره ای، فاصله از اراضی زراعی و مسکونی و فاصله از گسل ها، زمین شناسی، مسائل اقتصادی و اجتماعی می باشد.