سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: یازهمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمدابراهیم بنی حبیب – استادیار دانشگاه تهران
بهمن وزیری – دانشجوی کارشناسی ارشد
سیدرضا هاشمی – استادیار دانشگاه بیرجند

چکیده:

یکی ازمهمترین مسائل پیش رو جهت احداث سد انتخاب ساختگاه مناسب می باشد دراین تحقیق اولویت محل ساخت سدهای مخزنی با استفاده ازروش های تصمیم گیری چندمعیاره MCDM مورد بررسی قرارمیگیرد بدین منظور بعدازتعیین معیارهای مناسب جهت مکان یابی سد به کمک مطالعات و نظرات کارشناسان برا یاستخراج وزن معیارها از تصمیم گیری گروهی استفاده شد سپس چهارگزینه پیشنهادی برای سد کندوله واقع دراستان کرمانشاه براساس معیارهای فنی اقتصادی اجتماعی زیست محیطی و زیرمعیارهای مربوطه توسط سه مدل تصمیم گیری چندمعیاره وزن دهی ساده برنامه ریزی توافقی و VIKOR رتبه بندی شد ضمنا علاوه برتعیین ساختگاه برتر ۱۷معیار مطرح درانتخاب این ساختگاه نیز رتبه بندی شدند براساس نتایج بدست آمده اولویت بندی گزینه ها درهر سه روش یکسان می باشد.