سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ژئوماتیک ۹۰

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

زهرا مشایخی – دانشجوی دکتری محیط زیست، دانشگاه تهران، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه
افشین دانهکار – دانشیار، گروه محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران
آزیتا فراشی – دانشجوی دکتری محیط زیست
زهرا پاداش – دانشجوی دکتری محیط زیست، دانشگاه تهران، دانشکده منابع طبیعی

چکیده:

یکی از پیامدهای افزایش جمعیت و تقاضا، تجاوز به عرصه های طبیعی و مختل کردن کارکردهای آنها است. فرسایش خاک در نتیجه بهره برداری بی رویه از جنگل ها و چرای بی رویه دام از جمله این اختلالات است و لزوم مطالعه نقش جنگل ها در بارگذاری رسوب را یادآور می شود. جهت انتخاب مناسب ترین حوزه آبخیز یا رودخانه برای انجام مطالعات مذکور لازم است معیارهای مختلفی مورد بررسی قرار گیرند. بدین منظور از ارزیابی چند معیاره مکانی و فرایند تحلیل سلسله مراتبی استفاده شد. ابتدا معیارهای موثر در فرسایش شناسایی و در ساختار سلسله مراتبی قرار گرفتند. معیارها در پنج دسته کلی آب و هوا، زمین، پوشش گیاهی، منابع آب و کاربری اراضی قرار گرفتند. این معیارها با استفاده از مقایسه زوجی وزن گذاری شدند و به کمکGIS نقشه سازی شدند. گزینه های موجود که شامل ۶ رودخانه منتخب بودند با در نظر گرفتن شایستگی نهایی اولویت بندی شدند. نتایج مطالعه نشان داد که رودخانه لمیر بهترین گزینه برای مطالعات فرسایش و رسوب در حوزه آبخیز دریای خزر می باشد.