سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

رضا فیروزی زرگر – دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیای طبیعی اقلیم شناسی در برنامه ریزی محیط
شهرام صمدی خادم – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی محیط زیست زیستگاه ها و تنوع زیستی ، دانشگ
رضا آقایاری سامیان – دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیای طبیعی اقلیم شناسی در برنامه ریزی محیط

چکیده:

مواد زائد جامد جزء جدایی ناپذیر زندگی انسان بوده و تولید انواع این زائدات در کمیت و کیفیت های مختلف یکی از مهمتر ین معضلات زیست محیطی عصر حاضر است. گسترش شهر گرمی باعث تولید روزافزون پسماندهای زائد جامد شده است. هادز ازاین پژوهش انتخاب مکان مناسب در محدوده شهرستان گرمی برای دفن بهداشتی پسماندهای جامد می باشد. برای این منظور از فرایند تحلیل سلسله مراتبی( AHP ) و سیستم اطلاعات جغرافیایی( GIS ) استفاده شده است. بدین ترتیب که ابتدا معیارهای لازمو تاثیر گذار در انتخاب مکان دفن شناسایی شده، سپس این معیارها بار اساار ر وش تحلیا ل سلسله مراتبی( AHP ) به اجزا وسطوح کوچکتر تقسیم شدند. پس از آن با استفاده از روش مقایسه های زوجی، معیارهای موجود در هر جزء(سطح) اولویت بند ی شد. آنگاه به کمک روش ساعتی( Satty )، درجه اهمیت قضاوت های انجام گرفته(وزن ها) برای هر سطح محاسبه شد. در ادامه د رمحیط GIS ، لایه های مورد نیاز در مکانیابی دفن پسماندهای شهری از قبیل فاصله از رودخانه، آب های زیر زمینا ی، نفوذپذ یری، شیب هیدرولیکی، مناطق تغذیه، نوع عوارض زمین، کاربری زمین، شیب توپوگرافی، فاصله از گسل، واحدهای سانگ ی، نوع اقلیم، فاصه از تولید کنندگان، جاده، شهر و روستا تهیه شده و وزن های محاسبه شده در سطوح ساختار درختی، به این لایه ها اعمالگردید. سپس با تلفیق لایه های اطلاعاتی با یکدیگر مکان های مناسب تعیین گردید. از بین مکان های مناسب پس از بازد یدهای میدانی، ۹ منطقه برای دفن زباله های شهری گرمی مناسب تشخیص داده شد