سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سمینار ملی کاربرد GIS در برنامه ریزی اقتصادی، اجتماعی و شهری

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

رشید بوکانی – دانشجوی دکتری رشته جغرافیا و برنامه ریزی روستایی – مدرس مدعو دانشگاه پی
آزاده کوردانی – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته جغرافیا و برنامه ریزی روستایی

چکیده:

در راستای توسعه نظامهای سکونتگاهی در ایران یکی از اقدامات صورت گرفته، تبدیل مراکز بخش به شهر می باشد. شناخت تغییرات بوجود آمده در بعد کالبدی، ما را در راستای ترسیم هوشیارانه تر خطوط توسعه آن سکونتگاه رهنمود می کند این رساله در نظر دارد که تغییر و تحولات بوجود آمده در شهر سیمینه را بر اثر شهر شدن بررسی کند. در این راستا بعد از مطالعات کتابخانه ای و جمع آوری داده های مورد نیاز مرتبط با منطقه مورد مطالعه، کلیه داده های اولیه اعم از عکسهای هوائی مربوط به سالهای ۱۳۳۵ و ۱۳۷۷ و نقشه های توپوگرافی و کاربری اراضی در نرم افزارهای Pci Geomatica و Arc زمین مرجع شده و تغییرات بوجود آمده سیمینه را در طی دو دوره قبل و بعد از شهر شدن با هم مورد مقایسه قرار دادیم. بنابراین با توجه به بررسیها و محاسبات انجام شده به کمک تکنیک GIS ، نتیجه می شود که سیمینه در طی دوران قبل و بعد از شهر شدن دستخوش تغییرات زیادی به لحاظ گسترش کالبدی شده است . مقایسه نقشه های قبل و بعد از شهر شدن ، اولا میزان گسترش کالبدی شهر و ثانیا جهت گسترش را نشان می دهد . مساحت شهر سیمینه طی این دوره از ۱۱۱/۵۴۴۴ هکتار در دوره قبل از شهر شدن به ۱۱۴/۱۸۴۲ هکتار در دوره بعد از شهر شدن رسیده است و جهت توسعه ، بیشتر به سمت شرق بوده است . تبدیل سیمینه به شهر از یک سو و عدم وجود نسبی محدودیت های طبیعی در اراضی شرق و جنوب شرقی شهر سیمینه از سوی دیگر ، عامل این تحولات بوده است . مجموع در فرایند بررسی تحولات کمی و کیفی ساختاری- کالبدی پس از شهر شدن نتایجی مانند ایجاد ساختارهای جدید مثل شکل گیری شهرداری و تغییر در ساختارهای قدیم مثل افزایش فعالیتهای خدماتی و اداری و بهبود نظم هندسی آرایش فضایی مساکن بدست آمدند.