سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علی عبدی – استادیار، دانشکده فنی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهرا
حسن جوانشیر – استادیار، دانشکده فنی،دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب، تهران،
میرپویا ناصری علوی – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده فنی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و

چکیده:

دستیابی به تعادل در توزیع فضایی منابع و خدمترسانی در سطح شهرها، یکی از اهداف اصلی برنامهریزان شهری میباشد. رشد جمعیت و توسعه نامناسب شهرها مشکلات عدیده ای برای شهرها به وجود آورده است و مکانیابی صحیح و اصولی خدمات شهری می تواند تا حدود زیادی درنظم بخشیدن به عملکرد شهرها موثر باشد. شبکه جایگاه های سوخت رسانی از جمله خدمات شهری است که به عنوان تامین کننده سوخت بخش حمل و نقل شهری عمل نموده وبه نوبه خود از لحاظ ملاحظات ترافیکی، شهرسازی، ایمنی و محیط زیست دارای اهمیت میباشد. این تحقیق بر آن است تا مکانهای مناسب جایگاه های عرضه سوختCNG را با توجه به معیارها و ضوابط موجود، تعیین کند. در راستای نیل به این هدف با به کارگیری سیستم اطلاعات مکانیGIS) نقشه امکانات و عوامل محدود کننده شهر با یکدیگر ترکیب شده و محلهایی پیشنهاد شده است، پس از آن جهت مشخص کردن بهترین محل از روش فرایند تحلیل سلسله مراتبیAHP) به وزندهی معیارها و مکانهای پیشنهاد شده با توجه به معیارها، در قالب مقایسات زوجی پرداخته شده است. سپس با استفاده از نرم افزارExpert Choice وزن نهایی معیارها و مکانهای مناسب به ترتیب اولویت مشخص شده است.