سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

زینب منصوری – دانشجوی کار شناسی ارشد زمین شناسی زیست محیطی دانشگاه صنعتی شاهرود.
ناصر حافظی مقدس – دانشیار دانشکده علوم زمین، دانشگاه صنعتی شاهرود.
بهناز دهرآزما – استادیار دانشکده علوم زمین، دانشگاه صنعتی شاهرود.
عبداله سیف – استادیار گروه جغرافیا، دانشگاه اصفهان.

چکیده:

تصفیه فاضلاب در مناطق شهری و صنعتی، ضمن حفظ محیط زیست، باعث بهره برداری از فاضلاب،استحصال و بازیافت آب مصرفی می شود. به منظور تصفیه فاضلاب شهری در مقایسه با فاضلاب صنعتی و انواعدیگر امکانات و فرآیندهای متفاوتی لازم است. یکی از ملزومات بازیافت اصولی تعیین مکان مناسب تصفیه خانهفاضلاب می باشد. این تحقیق پس از تعیین مکان مناسب تصفیه خانه فاضلاب شهر فلاورجان به روشAHPبه ارزیابی حساسیت پذیری پارامترهای مختلف پرداخته است. این حساسیت سنجی با تغییر جایگاه هر پارامتر به جایگاه اولویت برتر انجام شده است. بیشترین تأثیر این تغییر جایگاه در پارامترهای پوشش گیاهی، کاربریاراضی، بافت خاک و اختلاف ارتفاع نسبت به شهر با تغییر قابل توجه در موقعیت و وسعت مناطق مناسب دیده می شود.