سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی جریان و آلودگی آب

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

مصطفی حبیبی داویجانی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی منابع آب
محمدابراهیم بنی حبیب – استادیار دانشگاه تهران
علی شهیدی – استادیار دانشگاه بیرجند

چکیده:

امروزه رشدجمعیت و افزایش تقاضا آب با کیفیت بهتر تشدید رقابت بین تقاضای آب دربخشهای مختلف کشاورزی صنعت و شرب افزایش مصرف سرانه آب ناشی از ارتقا سطح رفاه و بهداشت مردم بحران ناشی از خشکسالیها و نوسانات جوی و برداشت بیش از حد آب سفره های آب زیرزمینی موجب اهمیت مدیریت منابع آبی شده است این تحقیق با هدف پیدا کردن محلی مناسب جهت تاسیس تصفیه خانه آب شرب با توجه به پارامترهای کیفی آب زیرزمینی می باشد درسالهای اخیر به دلیل برتری روشهای زمین آمار نسبت به روشهای سنتی محققان با استفاده از این روشها مبادرت به تهیه نقشه خصوصیات آب زیرزمینی نموده اند انتخابمکان تصفیه خانه آب شرب باید با توجه به محدودیت کیفی آبخوان به لحاظ وجود شوری فلزات سنگین و سختی آب و الزامات مربوط به بهبود کیفی اب استحصالی شده انجام پذیرد با روشهای زمین امار و منطق فازی در GIS با درنظر گرفتن ۱۴ پارامتر اساسی کیفیت اب مبادرت به مکان یابی بهترین نقطه برداشت آبهای زیرزمینی در منطقه مورد مطالعه گردید و درنهایت برای تخمین صحت داده ها از تحلیل عدم قطعیت استفاده شدها ست.