سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: بیستمین کنفرانس توزیع برق

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

امین حسینی نوه – دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان
روح الله فدایی نژاد – دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان
عبدالوحید مهدوی نیا – شرکت توزیع برق جنوب استان کرمان

چکیده:

پیشرفت های صورت گرفته در تکنولوژی های منابع تولید پراکنده و بکارگیری آنها در سطح شبکه های توزیع، فرصتی را برایبهره مندی از مزایای بکارگیری این منابع در شبکه های توزیع فراهم ساخته است. یکی از انواع منابع تولید پراکنده که درسالهای اخیر مورد توجه فراوانی قرار گرفته است، توربین های بادی و به طور کلی استفاده از انرژی باد می باشد که با عنوانانرژی های تجدیدپذیر از آن یاد میشود. یکی از مسائلی که در رابطه با استفاده از انرژی باد اهمیت وافری دارد، پتانسیلسنجی استفاده از انرژی باد در یک منطقه با دقت مناسب می باشد. در این مقاله سعی شده است با در دست داشتن و تخمینپتانسیل باد در مناطق مختلف شهر ریگان استان کرمان، که توسط دکل بادسنج و اطلس سرعت باد منطقه، در سال ۹۲ – ۹۳بدست آمده است، و همچنین در دست داشتن بار مصرفی روزانه مشترکین در طول سال ۹۲ ، به مکانیابی بهینه مزرعه بادیبا توجه به پتانسیل باد، در این شهر پرداخته شود و امکان سنجی فنی نصب مزرعه بادی مورد بررسی قرار گیرد. همچنین دراین شبکه، جایابی منبع تولید پراکنده بدون در نظر گرفتن پتانسیل باد نیز صورت پذیرفته است؛ در نتیجه تاثیر پتانسیل باددر انتخاب مکان و اندازه بهینه مزرعه بادی نشان داده خواهد شد. درآمد حاصل از تولید انرژی، درآمد حاصل از بهبود تلفات،هزینه سرمایه گذاری اولیه و همچنین هزینه تعمیرات و نگهداری سیستم در طول عمر پروژه، از جمله مواردی هستند که بهعنوان اهداف مسئله بهینه سازی در نظر گرفته شده اند. از آنجایی که مسئله مکانیابی، یک مسئله غیرخطی و پیچیده می-باشد، جهت حل مسئله بهینه سازی با اهداف ذکر شده، از الگوریتم فرا ابتکاری ژنتیک استفاده گردیده است. همچنین جهتمحاسبات پخش بار، انرژی تولیدی مزرعه بادی و تلفات سیستم، از نرم افزار تحلیلی DigSILENT استفاده شده است. علاوه براطلاعات اطلس باد، اطلاعات باد مربوط به دکل بادسنج واقع در شهر نظام شهر ریگان که هر ۱۰ دقیقه یکبار ثبت شدهاستفاده گردیده است.