سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: بیست و پنجمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

سعید قصابان نژاد – گروه برق – دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول
افشین لشکرآرا – گروه برق – دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول
محمد بهشاد – گروه برق – دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول
حسن براتی – گروه برق – دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول

چکیده:

این مقاله با استفاده از برنام هریزی غیرخطی آمیخته با عدد صحیح( MINLP)روشی را جهت مکان یابی بهینه کنترل کنند ه هایبریدی توان (HFC)در شبکه های قدرت ارائه میدهد. به بیان دیگر هدف اصلی ایجاد یک روش سریع و دقیق برای یافتن بهترین محل نصب، تعداد و مقدار جبران سازی عناصرHFC در سیستم های قدرت می باشدMINLPبا بهینه سازی ه مزمان متغیی رهای پیوسته و عدد صحیح روشی مناسب برای حل مسائل بهینه سازی پیشرفته م یباشد. در این مقاله توابع هدف هزینه سوخت ژنراتورها و تلفات توان در زمانی که هزینه سرمایه گذاری مربوط به عنصرHFCمینیمم باشد و همچنین تاثیر تعداد عنصرHFC بر این توابع هدف . مورد بررسی قرارگرفته استHFCبعنوان یک عضو از ادواتFACTSترکیبی از چندین جزء سویچ شونده می باشد. بعلت کلید زنی اجزای HFCکنترل متغییرهای وابسته به آن معمولی نمی تواند بطور OPF گسسته است. بنابراین برنامه مستقیم برای حل این مسأله استفاده شود . نتایج الگوریتم پیشنهادی برای شبک ههای استاندارد ۱۴ و ۱۱۸ شینIEEE ارائه شده است و نشان می دهد که زمان انجام محاسبات با روش پیشنهادی مبنی برMINLP نسبت به زمان محاسبات مربوط به رو شهای دیگر در شبک ههای یکسان بطور قابل ملاحظ های کمتر است.